ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA)

ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA)

ارزیابی تاثیر بازار کار چیست؟

​ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) سندی است که یک کارفرما در کانادا ممکن است قبل از استخدام یک کارگر خارجی به آن نیاز داشته باشد.
LMIA مثبت نشان می دهد که نیاز به یک کارگر خارجی برای پر کردن شغل وجود دارد.
همچنین نشان می دهد که هیچ کارگر یا مقیم دائم کانادا برای انجام این کار در دسترس نیست.
LMIA مثبت گاهی اوقات نامه تایید نامیده می شود.
اگر کارفرما به LMIA نیاز دارد، باید برای آن درخواست دهد. هنگامی که یک کارفرما LMIA را دریافت کرد، کارگر می تواند برای مجوز کار درخواست دهد.

برای درخواست مجوز کار، یک کارگر به موارد زیر نیاز دارد:

  • نامه پیشنهاد کار.
  • یک قرارداد.
  • یک کپی از LMIA.
  • و شماره LMIA.
Lo cta

بیا ما به شما کمک کنیم!

با ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) در کانادا!

با ما تماس بگیرید

فایل شما هرچه می خواهد باشد، ما در کنار شما هستیم

بعضی از نظرات مشتریان ما

مشاهده نظرات بیشتر در گوگل
برای ما یک نظر بگذارید

LMRT: همسفران قابل اعتماد شما در مسیر مهاجرتتان به کانادا

رتباط با نهادهای دولتی برای اطمینان از موفقیت شما